This phase of engagement has ended.

Gweithio o Bell / Remote Working logoGweithio o Bell / Remote Working

Get project news

Do you want to receive an email when news items are posted?

News on Gweithio o Bell / Remote Working

Back to news

Peilotiaid Gweithio o Bell - cymerwch ran / Remote Working pilots - get involved

SCROLL FURTHER DOWN FOR ENGLISH VERSION

Hoffem ddiolch i chi am gymryd rhan yn ein harolwg. Rydym wedi derbyn dros 2,000 o gyfraniadau a fydd bellach yn cael eu dadansoddi i lywio ein polisi a'i gyflawni. Yr wythnos ddiwethaf efallai eich bod wedi gweld ein bod wedi cyhoeddi nifer o brosiectau peilot, i brofi sut y gallai canolfannau lleol weithio yn y tymor hir. Mae'n bleser gennym gyhoeddi manylion y tri Hyb Gweithio o Bell cyntaf. Mae'r hybiau gwaith lleol sy’n cael eu treialu a grybwyllir isod yn gwahodd gweithwyr a busnesau gynnig eu hunain os hoffent geisio gweithio'n agos i ble maent yn byw. Os oes gennych ddiddordeb cymryd rhan yn unrhyw un o'r cynlluniau peilot hyn, cysylltwch â'r darparwr (manylion a ddarperir isod) a fydd yn hapus i roi rhagor o fanylion. Mae'r holl gyfleusterau hyn yn cael eu darparu am ddim fel y gall cyflogeion a chyflogwyr roi cynnig ar y ffordd hon o weithio.

Canolfannau peilot y sector preifat

HWLFFORDD - Haverhub, 12 Stryd y Cei

Yn unol ag ethos Haverhub, mae The Workhub yn ofod cydweithio, hyblyg ac arloesol a fydd, gobeithio, yn adeiladu cymuned o amgylch pobl a phrosiectau diddorol yng nghanol Sir Benfro. Nod y Workhub yw meithrin entrepreneuriaid yn y dyfodol, cysylltu busnesau ac unigolion o'r un anian, a darparu lle creadigol i'r gymuned fusnes leol ffynnu a dod at ei gilydd. I gymryd rhan yn y cynllun peilot anfonwch ebost at emailworkspace@haverhub.org.uk ffôn: 07890 686 459 . I gael rhagor o wybodaeth am y cyfleusterau ewch i: http://www.haverhub.org.uk

RHYL - Costigan's, Elwy Street

Mae TownSq wedi bod yn cefnogi entrepreneuriaid drwy ddatblygu cymunedau ers 2011. Mae adeilad Costigan a adnewyddwyd yn ddiweddar, hen dafarn eiconig, yng nghanol y dref wrth ymyl gorsaf drenau a bysiau'r Rhyl. Mae bellach yn barod i agor ei ddrysau fel man gweithio, gydag ystafelloedd cyfarfod a'i siop goffi ei hun. I gymryd rhan yn y rhaglen beilot anfonwch e-bost at: rhyl@townsq.co.uk neu ffoniwch: 01745 299987. I gael rhagor o wybodaeth am y cyfleusterau ewch i: https://thetownsquare.co.uk/

Canolfannau peilot y sector cyhoeddus

PONTYPRIDD - Trafnidiaeth Cymru, Llys Cadwyn, 37A Stryd Taf

Mae adeilad Llys Cadwyn a adeiladwyd yn ddiweddar bellach wedi'i gwblhau'n swyddogol ac mae'n ddatblygiad blaenllaw newydd ar gyfer canol tref Pontypridd lle safai Canolfan Siopa Dyffryn Taf unwaith. Mae ardal arloesi llawr gwaelod yr adeilad ar gael i weithwyr y sector cyhoeddus i'w defnyddio ar y cyd. I gymryd rhan yn y rhaglen beilot anfonwcch e-bost at: gweithioobell@llyw.cymru

ENGLISH VERSION

We would like to thank you for taking part in our survey. We have received over 2,000 contributions which will now be analysed to inform our policy and its delivery. Last week you may have seen that we announced a number of pilot projects, to test how local hubs might work in the long term. We are delighted to announce details of the first three Remote Working Hubs. The pilot local working hubs mentioned below are inviting employees and businesses to come forward if they would like to try working locally to where they live. If you are interested in getting involved in any of these pilots please contact the provider (details provided below) who will be happy to provide further details. All of these facilities are being provided free of charge so that employees and employers can try out this way of working.

Private sector pilot hubs

HAVERFORDWEST - Haverhub, 12 Quay Street

In keeping with Haverhub's ethos, The Workhub is a collaborative, flexible and innovative co-working space which we hope will build a community around interesting people and projects in the heart of Pembrokeshire. The Workhub aims to foster future entrepreneurs, connect like-minded businesses and individuals, and provide a creative space for the local business community to thrive and come together. To get involved in the pilot emailworkspace@haverhub.org.uk or telephone: 07890 686 459. For more information about the facilities visit: http://www.haverhub.org.uk

RHYL - Costigan’s, Elwy Street

TownSq have been supporting entrepreneurs by cultivating communities since 2011. The recently refurbished Costigan’s building, an iconic former pub, is in the heart of town next to Rhyl train and bus station. It is now ready to open its doors as a coworking space, with meeting rooms and its very own coffee shop. To get involved in the pilot email: rhyl@townsq.co.uk or telephone: 01745 299987. For more information about the facilities visit: https://thetownsquare.co.uk/

Public sector pilot hubs

PONTYPRIDD - Transport for Wales, Llys Cadwyn, 37A Taff Street

The recently constructed Llys Cadwyn building is now officially complete and is a new flagship development for Pontypridd town centre where the Taff Vale Shopping Centre once stood. The ground floor innovation area of the building is being made available for public sector workers for co-working use. To get involved in the pilot email: remoteworking@gov.wales

Posted on 29th March 2021

by Gwyneth Anderson